OrderStatus

Order statusDescription (ENG)Description (VN)

WA

Waiting Approval

Chờ duyệt

RS

Ready to Send Exch

Chờ gửi lên sàn

SD

Sent to Exch

Đang gửi lên sàn

Qu

Queue in Exch

Chờ khớp tại sàn

FF

Fully Filled

Khớp toàn phần

PF

Partially Filled

Khớp một phần

FFPC

Fully Filled Partially Cancelled

Khớp 1 phần hủy phần còn lại

WM

Waiting Modify

Chờ sửa

WC

Waiting Cancel

Chờ hủy

CL

Cancelled

Đã hủy

RJ

Rejected

Từ chối

EX

Expired

Hết hiệu lực

SOR

Stop Order Ready

Chờ kích hoạt

SOS

Stop Order Sent

Đã kích hoạt

IAV

Pre-Session Order

Lệnh trước phiên

SOI

Pre-Session Stop Order

Lệnh ĐK trước phiên

Last updated